KeTaV ASHooRiiTH

כתב אשורית

 KTAV ASHURIT #KTAV #ASHURITH

THE SCRIPT OF ASSURANCE // EXACTLY AS GIVEN AT SINAI

THE REAL ALEPH BET AS THEY ARE PERFECTLY, METICULOUSLY, COPIED/SCRIBED EXACTLY AS ON AN AUTHENTIC PERFECT TORAH SCROLL
 BENEATH THEM IS KTAV IVRI THE FOR-EVERYDAY-USE SCRIPT - SOURCE OF THE GREEK, LATIN, THEN CYRILLIC = ENGLISH RUSSIAN SCRIPTS

Screen Shot 5781-04-27 at 7.09.34 PM.png
00 AHAVAECHAD ALEPHBET TET ט.png
00 AHAVAECHAD ALEPHBET TZADii KAPHOOPH צ.png
00 AHAVAECHAD ALEPHBET HET ח.png
00 AHAVAECHAD ALEPHBET PEH KEPHOOPHAH פ.png
00 AHAVAECHAD ALEPHBET ZAIIYIIN ז.png
00 AHAVAECHAD ALEPHBET AYIIN ע.png
00 AHAVAECHAD ALEPHBET VAV or WOW ו.png
00 AHAVAECHAD ALEPHBET HEY ה.png
00 AHAVAECHAD ALEPHBET SAMECH ס.png
00 AHAVAECHAD ALEPHBET NOON KEPHOOPHAH נ.png
00 AHAVAECHAD ALEPHBET MEM PETOOHAH מ.png
00 AHAVAECHAD ALEPHBET DALETH ד.png
00 AHAVAECHAD ALEPHBET TAV ת.png
00 AHAVAECHAD ALEPHBET LAMED ל שמים.png
00 AHAVAECHAD ALEPHBET GIMMEL ג.png
00 AHAVAECHAD ALEPHBET SHIN ש.png
00 AHAVAECHAD ALEPHBET BET ב.png
00 AHAVAECHAD ALEPHBET ALEPH א.png
00 AHAVAECHAD ALEPHBET RESH ר.png
00 AHAVAECHAD ALEPHBET KAPH KEPHOOPHAH כ.png
00 AHAVAECHAD ALEPHBET YOOD י.png
00 AHAVAECHAD ALEPHBET QOPH ק .png

(עמוד ריא בכתר מצרים)
————————————————————————————————————————

( (אמן= ) אל מלך נאמן)
שמ
ע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד :
בארוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד :

בריך שום יקריה לעלמי עלמין :
 

ואהבת את יהוה אלהיך


א ב ג ד ה ו ז ח ט
י כ ל מ נ ס ע פ צ
ק ר ש ת ך ם ן ף ץ


בכל לבבך // ובכל נפשך // ובכל מאדך :
יעקוב        יצחק         אברהם

והיו הדברים האלה
אשר אנכי מצוך היום
על לבבך
ושננתם לבניך
ודברת בם
בשבתך בביתך // ובלכתך בדרך
ובשכבך // ובקומך
וקשרתם לאות על ידך
והיו לטטפת בין עיניך :
וכתבתם על מזוזת ביתך 
ובשעריך : 

עמוד ריז

והיה-
אם שמע תשמעו אל מצותי
אשר אנכי מצוה אתכם היום-
לאהבה את יהוה אלהיכם 
ולעבדו-

בכל לבבכם // ובכל נפשכם :
ונתתי מטר ארצכם בעתו
יורה // ומלקוש
ואספת-
דגנך // ותירשך // ויצהרך : 
ונתתי עשב בשדך לבהמתך
ואכלת ושבעת :
השמרו לכם
פן יפתה לבבכם
וסרתם ועבדתם אלהים אחרים
והשתחויתם להם :
וחרה אף יהוה בכם 
ועצר את השמים - ולא יהיה מטר
והאדמה - לא תתן את יבולה
ואבדתם מהרה מעל הארץ הטבה
אשר יהוה נתן לכם :
ושמתם את דברי אלה
על לבבכם ועל נפשכם 
וקשרתם אתם לאות על ידכם
והיו לטוטפת בין עיניכם :
ולמדתם אתם את בניכם לדבר בם
בשבתך בביתך // ובלכתך בדרך
ובשכבך // ובקומך :
וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך : 
למען ירבו ימיכם וימי בניכם
על האדמה אשר נשבע יהוה לאבתיכם לתת להם
כימי השמים על הארץ :

עמוד קעד

ויאמר יהוה אל משה לאמר :
דבר אל בני ישראל
ואמרת אלהם
ועשו להם ציצת על כנפי בגדיהם לדרתם
ונתנו על ציצת הכנף פתיל תכלת :
והיה לכם לציצת - וראיתם אתו
וזכרתם את כל מצות יהוה - ועשיתם אתם 
ולא תתרו
אחרי לבבכם // ואחרי עיניכם 
אשר אתם זנים אחריהם :
למען תזכרו
ועשיתם את כל מצותי
והייתם קדשים לאלהיכם :
אני יהוה אלהיכם = אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים
להיות לכם לאלהים 
אני יהוה אלהיכם :

אמת

א ב ג ד ה ו ז ח ט
י כ ל מ נ ס ע פ צ
ק ר ש ת ך ם ן ף ץ


עמוד פב

וידבר יהוה אל משה לאמר :
קדש לי כל בכור
פטר כל רחם בבני ישראל – באדם ובבהמה – לי הוא : 
ויאמר משה אל העם
זכור את היום הזה
אשר יצאתם ממצרים – מבית עבדים 
כי בחזק יד הוציא יהוה אתכם מזה
ולא יאכל חמץ :
היום אתם יצאים בחדש האביב :
והיה כי יביאך יהוה
אל ארץ הכנעני והחתי והאמרי והחוי והיבוסי
אשר נשבע לאבתיך לתת לך
ארץ זבת חלב ודבש
ועבדת את העבדה הזאת
בחדש הזה :
שבעת ימים תאכל מצת
וביום השביעי חג ליהוה :
מצות יאכל את שבעת הימים 
ולא יראה לך חמץ
ולא יראה לך שאר
בכל גבלך : 
והגדת לבנך
ביום ההוא
לאמר
בעבור זה
עשה יהוה לי בצאתי ממצרים :
והיה לך לאות על ידך ולזכרון בין עיניך
למען תהיה תורת יהוה בפיך
כי ביד חזקה הוצאך יהוה ממצרים :
ושמרת את החקה הזאת למועדה
מימים ימימה :

והיה כי יבאך יהוה אל ארץ הכנעני
כאשר נשבע לך ולאבתיך ונתנה לך :
והעברת כל פטר רחם ליהוה
וכל פטר שגר בהמה אשר יהיה לך הזכרים ליהוה :
וכל פטר חמר תפדה בשה ואם לא תפדה וערפתו
וכל בכור אדם בבניך תפדה :
והיה כי ישאלך בנך מחר לאמר מה זאת ואמרת אליו
בחזק יד הוציאנו יהוה ממצרים – מבית עבדים :
ויהי
כי הקשה פרעה לשלחנו
ויהרג יהוה כל בכור בארץ מצרים
מבכר אדם ועד בכור בהמה
על כן 
אני זבח ליהוה כל פטר רחם הזכרים
וכל בכור בני אפדה : 
והיה לאות על ידכה ולטוטפת בין עיניך
כי בחזק יד הוציאנו יהוה ממצרים :

ויהי בשלח :

דף ןצז

תהלים /// תילים

קמד//קמה

תהלה                          לדוד
ארוממך אלוהי המלך        ואברכה שמך לעולם ועד
בכל יום אברכך             ואהללה שמך לעולם ועד
גדול יהוה ומהלל מאד             ולגדלתו אין חקר
דור לדור ישבח מעשיך              וגבורתיך יגידו
הדר כבוד הודך / ודברי נפלאותיך     =     אשיחה
ועזוז נוראתיך יאמרו               וגדולתיך אספרנה
זכר רב טובך יביעו                   וצדקתך ירננו
חנון ורחום יהוה                ארך אפים וגדל חסד
טוב יהוה לכל                  ורחמיו על כל מעשיו
יודוך יהוה כל מעשיך              וחסידיך יברכוכה
כבוד מלכותך יאמרו                 וגבורתך ידברו
להודיע לבני האדם גבורתיו       וכבוד הדר מלכותו
מלכותך מלכות כל עלמים    וממשלתך בכל דור ודור
סומך יהוה לכל הנפלים           וזוקף לכל הכפופים
עיני כל אליך ישברו   ואתה נותן להם את אכלם בעתו
פותח את ידך                  ומשביע לכל חי רצון
צדיק יהוה בכל דרכיו             וחסיד בכל מעשיו
קרוב יהוה לכל קראיו        לכל אשר יקראהו באמת
רצון יראיו יעשה           ואת שועתם ישמע ויושיעם
שומר יהוה את כל אהביו       ואת כל הרשעים ישמיד
תהלת יהוה ידבר פי                  ויברך כל בשר
שם קדשו                        לעולם ועד
‍‍